หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!
              
 


นายจักรกฤษณ์ พูนดี
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
 

              
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
นโยบายสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรภายในสถานศึกษา
แผนการเรียน
สถานที่ตั้ง/แผนที่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ทวิภาค
sar56 SAR ประจำปีการศึกษา2556
SAR ประจำปีการศึกษา2557
sar56 SAR ประจำปีการศึกษา2561
sar56 แผนปฏิบัตราชการ 2563
sar56 แผนปฏิบัติราชการ 2556
sar56 หนังสือรับรองผู้ผ่านอบรมใบขับขี่
 

              
 
ข้อมูลประวัติสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลทางสังคม
ระบบเครือข่ายวิทยาลัย
 

              
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

              
 
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
วิทยาลัยการสารพัดช่างกาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
 


              
 
ใบรายชื่อบุคลากร
บันทึกข้อความเดินทางไปราชการ
ใบลาป่วย ลากิจ
ใบสำคัญรับเงิน
คำร้องแก้ 0 และ มส.
คำร้องขอจบการศึกษา
คำร้องขอซ่อมกิจกรรม
คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
คำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน
แบบคำร้องทั่วไป
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ และรีเกรด
คำร้องขอลาออก
 

              
   

              
 
สำนักความร่วมมือ
 สำนักอำนวยการ
สำนักติดตามและประเมินผล
การอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีว
ศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

 
  ประกาศ เรื่อง การสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ นักการภารโรง และแม่บ้าน<ดาวน์โหลด>
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดประกอบการอาหาร แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) <ดาวน์โหลด>
  ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษะเฉพาะครุภัณฑ์<ดาวน์โหลด>
  ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒ )<ดาวน์โหลด>
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ นักการภารโรง และแม่บ้าน<ดาวน์โหลด>
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม และแม่บ้าน<ดาวน์โหลด>
  ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ <ดาวน์โหลด>
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม แม่บ้าน ภารโรง<ดาวน์โหลด>
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูพิเศษสอน <ดาวน์โหลด>
  ประกาศ เรื่อง ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 <ดาวน์โหลด>
  ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ <ดาวน์โหลด> วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 11.36
 
  ใบงานที่ 1 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา(V-COP)
  ใบงานที่ 2 การบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  ใบงานที่ 3 การสมัครงานตามประกาศของสถานประกอบการ
  ใบงานที่ 4 การค้นหาตำแหน่งงานและสมัครงาน
  ใบงานที่ 5 การเปิดดูตำแหน่งงานและการสมัครงานจากแฟ้มตำแหน่งงานว่าง
  ใบงานที่ 6 การตรวจสอบการติดต่อจากบริษัทรับสมัครงาน
  ใบงานที่ 7 การนหาตำแหน่งฝึกงานและสมัคฝึกงาน
   
 
 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2562

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2562

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2562

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2562

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2562

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2562

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 2562

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 2562

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 2562

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน มี.ค. 2562

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.พ 2562

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 2562

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2561

เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประกาศ!! พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อ่านด่วน
 
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-869222    โทรสาร :
043-869222