หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!

 

 

                   วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2536  เป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง ขึ้นกับกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ทั้งหมด  100  ไร่  ของที่ดินกรมประชาสงเคราะห์   ด้านทิศเหนือติดกับโรงพยาบาลห้วยผึ้ง  ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2101  ถนนห้วยผึ้ง-นาคู  ก.ม. 1–2

การดำเนินงานในปัจจุบัน  ระดับการศึกษา  และสาขาวิชาที่เปิดทำการสอน

                   ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง  เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลากหลาย) ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอนระดับ (ปวช.) ประกอบด้วยช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยการ รวม 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างกลโลหะ สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาการก่อสร้าง    สาขาวิชาการโรงแรม   และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ   มีแผนกวิชาดังนี้

          ó  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
          ó  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
          ó  แผนกวิชาช่างยนต์
          ó  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
          ó  แผนกวิชาพาณิชยการ
          ó  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          ó  แผนกวิชาโลหะการ
          ó  แผนกวิชาช่างกลและซ่อมบำรุง
          ó  แผนกวิชาการโรงแรม

                 ระดับ ปวส.  ประกอบด้วย ช่างอุตสาหกรรม  และพณิชยการ  รวม  4  คณะวิชา  คือ คณะวิชาช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิคส์ คณะวิชาเครื่องกล  คณะวิชาก่อสร้าง และคณะวิชาบริหารธุรกิจ มีสาขาวิชาดังนี้
          ó  สาขาการบัญชี
          ó  สาขาวิชาช่างยนต์
          ó  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
          ó  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
          ó  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          ó  สาขาวิชาโยธา

วัตถุประสงค์สถานศึกษา

  วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยคือ
1.  การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐบาล และเอกชน
2.  การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ระยะที่ 7-8  (พ.ศ. 2546-2550)  และ         (พ.ศ.  2551-2555)
3.  การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์
4.  การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในจังหวัดกาฬสินธุ์
5.  พัฒนานักเรียน-นักศึกษา  ให้สามารถเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ
6.  พัฒนานักเรียน-นักศึกษา  ให้สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้
7.  พัฒนานักเรียน-นักศึกษา  ให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอแก่การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
8.  พัฒนานักเรียน-นักศึกษา  ให้เป็นผู้มีคุณธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคม
9.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  บังเกิดผลดีบรรลุความสำเร็จใน การจัดการศึกษา
10.  เพื่อสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับ ปวช.
1.  เพื่อให้มีความรู้ มีฝีมือ มีความชำนาญและประสบการณ์ สามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพได้
2.  เพื่อให้รู้จักค้นหา แก้ปัญหาและติดตามความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนอยู่เสมอ มีนิสัยรักงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และมีเจตคติที่ดีต่อสัมมาชีพ
3.  เพื่อให้ความรู้ความสามารถในเรื่องของภาษาไทย วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ที่จำเป็นแก่การศึกษา
4.  เพื่อให้บุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์และยุติธรรม มีระเบียบวินัยและน้ำใจเป็นนักกีฬา
มีความอดทนขยันหมั่นเพียร ประหยัด สุขภาพและอนามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจดำรงชีวิตบนพื้นฐาน แห่งคุณธรรมและกฎหมาย
5.  เพื่อให้ความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ และโลกปัจจุบัน
มีความสำนึกในความเป็นไทยดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระดับ ปวส.
1.  เพื่อให้มีความรู้และทักษะในวิชาสามัญสำหรับเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตการศึกษา ค้นคว้า
เพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการ  และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
2.  เพื่อให้มีทักษะในงานอาชีพระดับผู้ชำนาญการเฉพาะทาง สามารถนำไปประกอบอาชีพ
และพัฒนางานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3.  เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน สามารถทำงาน เป็นหมู่คณะได้ดี
4.  เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา  รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน
5.  เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรมจริยธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรง
6.  เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทำงาน  การอยู่ร่วมกัน  มีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคมเข้าใจ และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม                  ไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตระหนักในปัญหาและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
7.  เพื่อให้เห็นคุณค่าและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตน                   ในฐานพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

   

 
 
 
 
 

 
Web Counter
Meter odometer  
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-834282    โทรสาร :
043-834282