หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!

 


เมืองสามอ่าง โปงลางโบราณ ผักหวานภูสวย

ลำห้วยน้ำใส พริกเผ็ดถึงใจ บุญบั้งไฟตระการตา

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอห้วยผึ้ง :

บริเวณหมู่บ้านห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง นับแต่ก่อนมีสภาพเป็นป่าดงดิบอยู่ชายเขตดงแม่เผด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณ มีน้ำไหลผ่านตลอด ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกกน่อง ภูผีโห่กุสันชัยและภูแฝก ทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ส่วนนี้เป็นจำนวนมาก กล่าวกันว่ามีฝูงผึ้งมาทำรังที่ต้นไม้มากมายทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้มีอาชีพตีผึ้งเพื่อนำน้ำผึ้งไปขายเป็นที่รู้จักกันทั่วไป แต่ในปัจจุบันมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากบริเวณนี้อยู่กึ่งกลางอำเภอสมเด็จกับอำเภอกุฉินารายณ์ จึงทำให้เป็นที่พักของคนเดินทางไปมา ต่อมาบริเวณนี้มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆ จาก  2-3 ครอบครัว ก็เป็นหลายร้อยครอบครัวในปัจจุบัน ปี 2502 ชาวบ้านเหล่านี้ได้ช่วยกันทำนบห้วยผึ้งและอพยพมาอยู่เป็นหมู่บ้านให้และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า " บ้านห้วยผึ้ง " โดยอาศัยลำน้ำที่ไหลผ่านเป็น สัญญลักษณ์ ปี 2505 จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ ได้มาตรวจราชการที่ตำบลนาคู อำเภอเขาวง ได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นของราษฎรตำบลนาคู ตำบลภูเล่นช้าง และตำบลกุดสิม อำเภอเขาวงว่า ที่ไม่มีเส้นทางคมนาคมไปสู่ตัวเมือง จึงได้มีบัญชาให้สร้างถนนจากบ้านห้วยผึ้ง ไปสู่บ้านนาคู ขณะเดียวกันก็ได้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองกุฉิมนารายณ์ขึ้น จึงทำให้มีการสร้างทางไปสู่หมู่บ้านต่างๆ ใกล้เคียง นำความเจริญมาสู่หมู่บ้านห้วยผึ้งตามลำดับ จากความพยายามของหมู่บ้านที่จะขอจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นที่บ้านห้วยผึ้งจนในที่สุดทางราชการก็ได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอห้วยผึ้ง เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม พ.ศ.2524 โดยมีเขตการปกครองรวม 4 ตำบล คือ ตำบลไค้นุ่น ตำบลคำบง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง และตำบลหนองอีบุตร หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอ รวม 3 ปี 15 วัน จึงได้มีพระราชกฤษฎีกา ฉบับพิเศษ เล่ม 107 ตอน 83 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2533

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอห้วยผึ้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ อำเภอสมเด็จ และ อำเภอภูพาน (จังหวัดสกลนคร)

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ อำเภอนาคู

ทิศใต้                 ติดต่อกับ อำเภอกุฉินารายณ์ และ อำเภอนามน

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ อำเภอนามน และ อำเภอสมเด็จ

พื้นที่ : 256.832ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 30,667 คน (พ.ศ.2552)

ความหนาแน่น :  119.4 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอห้วยผึ้งแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 52 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170    โทรศัพท์ : 043-869259     โทรสาร : 043-869259

อีเมล์ : huaipvng-dopa@hotmail.com

ลักษณะอากาศ :

ภูมิอากาศโดยทั่วไปร้อนชื้น

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำไร่ (อ้อย,มันสำปะหลัง)  

2.อาชีพเสริม ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วลิสง พริก 

3.ธนาคารมี 1 แห่ง ได้แก่

ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ โทร. 043-869028

การเกษตรกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง ห้วยฝาและห้วยสะทด

   
     

 
 
 
 
 

 
Web Counter
 
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-834282    โทรสาร :
043-834282