หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!

 

  ข้าราชการ
 
นายวิษณุ   ยอดวงษ์
นายสัญญา  บุญศิริ
นายดุสิต  อัฐนาค
นายโกมินทร์  ชิณศิริ
นายศุภชัย  โพธิ์ศรี
นางธนาภา  นาชัยลาน
นางสาวนารีรัตน์  โชติช่วงนิรันดร์
นางสาวศิริลักษณ์  แซ่อุ่น
นางแสงอุษา  โพธิ์ศรี
พนักงานราชการ
นายกริช  ผลาเหิม
นายฉันชัย  ภารถวิล
นายอิทธิพล  โพธิพิทูรย์
นางบุญรัตน์  โพธิ์ศรีขาม
นางวรรัตน์  ไกรสูนย์
นางศรินรัต์  ศิริภักดิ์
นางวรณี  ศรีวิสัย
นางอรอนงค์  เหล่าหว้าน
นางสาวสุกัญญา  บรรณสาร
ครูพิเศษสอน
นายธานินทร์  ศิริภักดิ์
นายบัณฑิต  ราชเมืองฝาง
นายศุภชัย  วิเศษศรี
นายวิวัฒน์  พัฒนโชติ
นายรุ่งธรรม  ปรีจำรัส
นายเรืองชัย  เลิศสงคราม
นายประทีป
นางอวยพร  เตชสุนทรกุล
นางกนกอร  หนาดคำ
นางสาวพัชรินทร์  ตรีเพชร
นางสาวสิริประภา  พัฒนโชติี
ลูกจ้างประจำ
นายสุริยันต์  เรืองโพน
นายสิทธิศักดิ์  วรรณสวัสดิ์
นายดวงเด่น  วิจิตร์วงศ์
นายประกอบ  มัธยมนันทน์
       
เจ้าหน้าที่/นักการภารโรง      
นายชุมพล  บูชาทิพย์
นายสมศักดิ์  แพปรุ
นายภราดา  รัตนธรรม
นางทัศวรรณ  สะอิ้งทอง
นางมณีรัตน์  สรรพเลิศ
นางปิยภรณ์  ภารถวิล
นางวิไลลักษณ์  บุญศิริ
นายนิคม  ครองยุติ
   
     

 
 
 
 
 

 
Web Counter
 
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-834282    โทรสาร :
043-834282