หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!


สรุปสถานประกอบการ  ประจำปการศึกษา  2556

ที่

ชื่อ-ที่อยู่  สถานประกอบการ

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู  ต. นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐

แหล่งรถผู้กอง ๔๔๙ หมู่  ๑๕ ถ.กาฬสินธุ์-กมลาไสย  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐ (๐๘๑-๓๒๐๕๔๕๓)

ธนาคารออมสิน  สาขา สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์                          

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาห้วยผึ้ง ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐                        

ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทห้วยผึ้ง หมู่ ๔  ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐ โทร ๐๔๓-๘๖๙๓๙๐

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาคู ๑๐๖ หมู่ ๗ อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๖๐ (๐๔๓-๑๒๖๗๒๓)

โรงเรียนบ้านสงเปลือยวิทยายน หมู่ ๙ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๒๓๐ ๐๔๓-๘๙๐๐๙๘

องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น ต.ไค้นุ่น  อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐   ๐๘๗-๒๒๑๙๕๕

บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จำกัด ๓๕๑ ปาดังเบซาร์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ๙๐๑๒๐ (๐๘๑-๙๕๙๘๖๑๘)

๑๐

เทศบาลตำบลหลักเหลี่ยม ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน กาฬสินธุ์ ๔๖๒๓๐ ๐๔๓-๘๖๗๓๔๓

๑๑

เทศบาลตำบลห้วยหลัว หมู่ ๖ ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐ ๐๔๓-๘๗๕๐๗๔

๑๒

กศน.ห้วยผึ้ง ต.นิคมห้วยผึ้ง  อ.ห้วยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๒๔๐ 

๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน ต.โนนนาจาน อ.นาคู  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๑๖๐  (๐๔๓-๘๑๗๓๑๗)

๑๔

รพ.สต.บ้านหว้านพัฒนา    หมู่ ๗ ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๖๐

๑๕

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง  อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐     

๑๖

 สหกรณ์การเกษตรนิคมห้วยผึ้ง จำกัด  สาขาห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐     

๑๗

บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด  หมู่ ๑๘๘   ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐    โทร ๐๔๓-๑๒๖๑๔๓

๑๘

โรงพยาบาลห้วยผึ้ง ๑๗๗ หมู่ ๘   ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๒๔๐ (๐๔๓-๘๖๙๑๓๑)

๑๙

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง  ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๒๔๐ 

๒๐

บริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ๒๘๓  อาคารศรีบุญเรือง ๑ ถ.สีลม  เขตบางรัก  กทม. ๑๐๕๐๐ (๐๘๙-๘๑๑๖๕๓๖)

๒๑

โรงพยาบาลห้วยผึ้ง ๑๗๗ หมู่ ๘  ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๒๔๐ (๐๔๓-๘๖๙๑๓๑)

๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบล นาคู  ๑๓ ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๖๐  โทร ๐๔๓-๑๒๖๗๔๙

๒๓

บี.เอส.วาย. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ไซต์งาน D231 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐  โทร ๐๓๒-๗๗๒๔๗๔

๒๔

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ๑/๑๖  ถ.ถีนานนท์  ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐  โทร ๐๔๓-๘๑๑๖๑๑

๒๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ๓/๔๗   ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์    จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ โทร ๐๔๓-๘๑๖๐๖๑

๒๖

เทศบาลตำบล นาคู ๑ หมู่ ๙ ต.นาคู อ.นาคู   จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๖๐

๒๗

เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง หมู่ ๖ ต.นิคมห้วยผึ้ง  อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐ ๐๔๓-๘๖๙๐๙๐

๒๘

รพ. สต.บ้านเหล่าสีแก้ว ๑๑๐ หมู่ ๑  ต.ไค้นุ่น   อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐

๒๙

ร้านบีเจคอมพิวเตอร์  ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐

๓๐

ร้านบัวขาวอะไหล่  ๑๙๙  หมู่  ๑๐  ต.บัวขาว   อ.กุฉินารายณ์  จ. กาฬสินธุ์  ๔๖๑๑๐   (๐๔๓-๘๕๑๖๒๓)

๓๑

ร้านประชาพัฒน์ ๑๗๓  หมู่ ๑๔  ต.สมเด็จ    อ.สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์  ๔๖๑๕๐  (๐๔๓-๘๒๓๐๘๕)

๓๒

อู๋ห้วยผึ้งยนต์  ๒๙๐  หมู่ ๗  ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐ (๐๔๓-๘๓๔๐๒๐)

๓๓

ร้านแสงประเสริฐสมเด็จ ๑๕ หมู่ ๓ ถ.ถีนามน ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐   (๐๘๑-๐๖๑๒๗๗๔)

๓๔

หจก. สุพัฒน์มอเตอร์  จำกัด ๑๙๐ หมู่ ๑ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐

๓๕

ร้านพจน์  ออดิโอ ๑/๑ หมู่ ๕ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐ (๐๘๓-๔๑๔๑๕๖๗)

๓๖

ร้านรุ่งเพชรเชอร์วิส  ต.นิคมห้วยผึ้ง  อ.ห้วยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐

๓๗

อู่ช่างบ๊อก  ห้วยผึ้ง ต.นิคมห้วยผึ้ง  อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐

๓๘

อู่เสิศการช่าง  ต.นิคมห้วยผึ้ง  อ.ห้วยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐

๓๙

อู่ศรีเจริญ ดีเซล ๒  ต.สมเด็จ  อ.สมเด็จ   จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๑๕๖  (๐๘๗-๙๕๔๒๙๔๙)

๔๐

บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์  จำกัด สาขา  กาฬสินธุ์ ๒๑๑  ถ.บายพาสทุ่งมน  ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐   (๐๔๓-๘๒๑๑๑๑)

๔๑

บริษัท  โตโยต้ากาฬสินธุ์จำกัด สาขากุฉินารายณ์๔๑๔ หมู่ ๒ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ (๐๔๓-๘๒๓๐๘๕)

๔๒

บริษัท  มิตซูเจริญศรี (2002)  จำกัด ๒๑๔  หมู่ ๒  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ. สกลนคร   ๔๗๐๐๐  (๐๔๒-๗๑๔๒๔๐)

๔๓

บริษัท  พีอาร์  มอเตอร์  จำกัด ๓๘๕/๒ หมู่ ๒  ถ.หนองบัวใหญ่ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐  (๐๔๒-๗๑๒๒๕๐)

๔๔

บริษัท  สกลเจริญศรี (2003)  จำกัด ๓๓๓/๓ หมู่ ๒ ถ.หนองบัวใหญ่ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐  (๐๘๙-๗๑๓๐๐๕๘)

๔๕

บริษัท  พิจิตรเพชรมอเตอร์คาร์  จำกัด ๔๐๒ /๑๑ ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐(๐๘๖-๔๒๘๑๖๑๒)

๔๖

บริษัท สกลนครนิสสันเซลส์ จำกัด ๖๘๘  ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐(๐๔๒-๗๑๕๔๔๔) (๐๘๓-๔๐๗๗๑๐๑)

๔๗

หจก. เจริญศรีเซลล์ ๒๑๔/๑  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐  (๐๔๒-๗๑๑๔๙๙)  (๐๘๑-๐๕๗๒๑๑๔)              

๔๘

ร้านสมาร์ท  ไอที ๒๕  หมู่  ๔ ถ.ถีนานนท์  ต.สมเด็จ  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๑๕๐  (๐๔๓-๘๒๕๐๕๖)

๔๙

ร้าน PR MUSIC SOUND ๒๑๑ หมู่ ๑๒  ต.สมเด็จ  อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๑๕๐ (๐๘๔-๔๑๙๔๕๘๘)

๕๐

ร้านบัวขาวแอร์ ๔๓๒ หมู่๑๓ ถ.บัวขาว-นามน    ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๑๑๐ (๐๘๗-๖๗๔๖๕๙๕)

๕๑

บริษัท  แอดไวซ์  กุฉินารายณ์  จำกัด  ๙๙  หมู่ ๒  ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๑๑๐ (๐๘๑-๙๖๕๗๓๓)

๕๒

ร้าน ร.ช. 107 ๑๐๗ หมู่ ๗ ต.บัวขาว  อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๑๑๐

๕๓

โรงเรียนคำบง ๑๔๖ หมู่ ๑ ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐ (๐๘๗-๙๕๔๘๘๒๓

๕๔

ร้าน พีอาร์อิเล็กทรอนิกส์  ต.นามน อ.นามน   จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๓๐ (๐๘๘-๕๑๔๐๑๗๕)

๕๕

ร้านเล็ก  เฟอร์นิเจอร์  ๑๕๒/๑๒ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐  (๐๘๑๔๓๕๙๐๑๘)

๕๖

บริษัท เอส วี ไอ จำกัด (มหาชน) ๑๔๒  หมู่ ๕  ถ.ติวานนท์  ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี   จ. ปทุมธานี  ๔๖๐๐๐ (๐๒-๙๖๓๙๑๐)

๕๗

อู่สมานการช่าง ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐

๕๘

อู่วิรัตน์  ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐

๕๙

บริษัทซุปเปอร์  ยูเนี่ยน  เอ็นจิเนียริ่ง  (ไทยแลนด์) จำกัด ๑๕๙ หมู่ ๓ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา ๑๓๑๖๐ (๐๓๕-๓๕๗๒๒๒)

๖๐

บริษัทฟาร์มกรุงไทยจำกัด (โรงเหล็ก) ๖๑๕ หมู่ ๕ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ๒๐๒๒๐  (๐๘๑-๕๒๓๒๗๒๙)(๐๓๘-๔๔๒๓๐๐)

๖๑

ร้านก.เจริญ ๑๔๓/๑ หมู่ ๔ ถ.สมเด็จ-กุฉินารายณ์ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐ (๐๔๓-๘๖๙๖๑๙)

๖๒

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑๗๕ หมู่ ๔   ถ.สุขุมวิท กม. ๓๗ แขวง แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐(๐๒-๗๐๙๔๘๖๐-๘)

๖๓

ร้านมิตรแอร์  ๕๐๔ หมู่ ๑๓ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐  (๐๘๑-๙๑๗๒๕๑๓)

๖๔

บริษัท สมเด็จ  ออโต้  แอร์  เซอร์วิส ต.สมเด็จ  อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๑๕๐

๖๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอนาคู 10/1 ม.10 อำเภอนาคู จ.กาฬสินธุ์

๖๖

ผู้จัดการบริษัทสิริพงษ์ปรีชา  ซีสเต็ม  จำกัด  82/341 หมู่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี

๖๗

บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์  จำกัด ๙๙ หมู่ ๑  ถ.บัวขาว-โพนทอง ต.สมสะอาด  อ.กุฉินารายณ์   จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐

๖๘

ร้านเฮง เฮง ดิจิตอล ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐

๖๙

บริษัทสยามอินเตอร์เทค  เทคโนโลยี  จำกัด  84/31 หมู่ที่ 2 ถ.ติวานนท์ แขวง บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

๗๐

บริษัทแพรคตินัม  เอนจิเนียริ่ง จำกัด ๔๓ หมู่ ๔ ถ.บางนา-ตราด กม.๒๓ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐   (๐๒-๓๙๗๙๔๐๔)

๗๑

ร้านนพรัตน์แอร์(สมเด็จ) ๑๗๖ หมู่ ๓ ถ.ถีนานนท์  ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐ (๐๘๖-๒๓๙๔๕๕๖)

๗๒

ร้านสมเด็จเครื่องเย็น ๒๙๕ หมู่ ๔  ถ.สมเด็จ-คำม่วง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐ (๐๘๓-๓๔๘๘๑๖๙)

๗๓

ร้านดุสิตแอร์บ้าน ๑๕๖ ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐ (๐๔๓-๘๖๙๒๐๗)

๗๔

ผู้จัดการร้านทีเจ ดิจิตอล  ๖๖๔  หมู่ ๑   ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  (๐๘๕-๔๑๗๗๑๔๗)

๗๕

สนามกอล์ฟ ซัมมิท วินด์มิลล์ 72  Moo.14  Bangna-Trad Rd.  Bangpleeyai, Bangplee,  Samuthpakarn 10540 Telephone   +66 2750 2112 – 20

๗๖

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  ๒๑/๑๐ ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน   อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๒๕๐ โทร. ๐๓๘-๒๕๕๕๐๑

   
   
   
   


 
 
 
 
 
 
 

 
Web Counter
 
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-834282    โทรสาร :
043-834282