หน้าแรกประวัติสถานศึกษานโยบายผู้บริหารบุคลากรกิจกรรมเอกสารดาวน์โหลดติดต่อเรา
!!! -^- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขามาเยี่ยมชมนะครับ -^-  !!!

 

ปรัชญา
           “ชำนาญฝีมือ ถือคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา รักษาความดี”

วิสัยทัศน์
 
           วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ผลิตบุคลากรด้านอาชีพได้คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ทวิภาคี (DVT) ทุกรูปแบบ

พันธกิจ
 
          1.ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตลาดแรงงาน และมีคุณธรรม
          2.สร้่างความเชี่ยวชาญในอาชีพ บริการ พัฒนาชุมชน สังคม และสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการการจัด การศึกษา
          3.บูรณาการจัดการเรียนการสอน และการจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาศูนย์บริการเทคโนโลยีทางวิชาการและ ทางวิชาชีพ
          4.วิิจัย ค้นคว้า สร้างนวัตกรรมทางการอาชีพสนองต่อชุมชน พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการศึกษาระบบทวิภาคี (DVT) ทุกรูปแบบ

เป้าประสงค์  
                 
          1.ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญของวิชาชีพคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
          2.บริการชุมชน สังคมและสถานประกอบการให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรมการศึกษา
การวิจัย การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
          3.เป็นศูนย์การเรียนรู้และบริการที่มีศักยภาพ สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ
ด้านทางเทคโนโลยีทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ
          4.วิิจัย ค้นคว้า สร้างนวัตกรรมทางการอาชีพสนองต่อชุมชน พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการศึกษาระบบทวิภาคี (DVT) ทุกรูปแบบตามโอกาส


 
 
 
 
 

 
Web Counter
Meter odometer  
     


วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม.1-2 ถนนห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240
โทรศัพท์ : 043-834282    โทรสาร :
043-834282